Kancelaria

MISJĄ KANCELARII JEST REPREZENTACJA KLIENTÓW W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, STAŁA OBSŁUGA PRAWNA, SPORZĄDZANIE PISM I UMÓW ORAZ UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH. KAŻDY ADWOKAT POSIADA PEŁNE UPRAWNIENIA DO REPREZENTOWANIA KLIENTÓW PRZED SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI. ADWOKACI KANCELARII ZAJMUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCYMI RODZAJAMI SPRAW:

KANCELARIA KORZYSTA Z ELEKTRONICZNEGO POSTĘPOWANIA UPOMINAWCZEGO, KTÓRE POZWALA NA WNOSZENIE POZWU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ZMINIMALIZOWANIE WYDATKÓW NA OPŁATY SĄDOWE, MAKSYMALNE SKRÓCENIE OCZEKIWANIA NA ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAWY I UNIKNIĘCIE KOMPLETOWANIA ODPISÓW POZWÓW I ZAŁĄCZNIKÓW.

KAŻDY ADWOKAT ŚWIADCZY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU, A W SZCZEGÓLNOŚCI W MIASTACH: IŁAWA, OLSZTYN, ELBLĄG, OSTRÓDA, NOWE MIASTO LUBAWSKIE, LUBAWA, SUSZ, KISIELICE, ZALEWO.

PRIORYTETEM DLA KANCELARII JEST BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE KLIENTA I DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA NAJKORZYSTNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ. TAJEMNICA ZAWODOWA OBOWIĄZUJĄCA KAŻDEGO ADWOKATA KANCELARII ZAPEWNIA POUFNOŚĆ POWIERZONYCH INFORMACJI I STANOWI OCHRONĘ PRZED ICH UJAWNIENIEM.

Prawnicy

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat

mecenas Milena Bernacka–Stachniałek – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Olsztynie. Były asystent sędziego Sądu Rejonowego w Iławie oraz były wieloletni pracownik Kancelarii Radców Prawnych w Olsztynie (http://www.glabas.pl, http://www.kancelariakurzynska.pl). Specjalista w sprawach obsługi prawnej spółek, doradztwa prawnego przy ich zakładaniu, obsługi korporacyjnej oraz kompleksowej obsługi procesów przekształcenia, łączenia, podziału i likwidacji spółek. Świadczy pomoc prawną na rzecz spółki należącej do grupy największego producenta opon w Europie w obszarze opiniowania, negocjowania, przygotowywania kontraktów handlowych i prawa pracy. Doświadczony prawnik w sporach przed sądami, obsłudze procesów korporacyjnych w spółkach prawa handlowego, postępowaniach rejestrowych, negocjacjach umów cywilno-prawnych oraz prawa pracy.

Tel. 791-374-660

e-mail: milena@kancelariestachnialek.pl

adwokat Paweł Stachniałek

adwokat

mecenas Paweł Stachniałek – adwokat, prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Iławie. Adwokat Paweł Stachniałek oferuje pełny wachlarz usług pomocy prawnej, w tym reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Adwokat w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej pomaga klientom indywidualnym w sprawach spadkowych, rodzinnych, pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, sprawach dotyczących nieruchomości (w tym gospodarstw rolnych), odszkodowawczych, egzekucyjnych oraz karnych. Adwokat Paweł Stachniałek świadczy także usługi prawne podmiotom gospodarczym w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie adwokata w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa daje także rękojmię w sprawach administracyjnych. Więcej informacji o adwokacie znajduje się na stronie internetowej kancelarii adwokackiej adwokata Pawła Stachniałek: www.adwokat-ilawa.com

Tel. 691-834-603

e-mail: kancelaria@adwokat-ilawa.com

Cennik

WYNAGRODZENIE JEST BARDZO WAŻNĄ KWESTIĄ ZARÓWNO DLA KLIENTA, JAK I KANCELARII, PONIEWAŻ JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY SĄ PODSTAWĄ. SPOSÓB I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA USTALANE SĄ NA SAMYM POCZĄTKU, A ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE SPOSOBY WYNAGRADZANIA:

I

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWY SĄDOWE:

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE + WYNAGRODZENIE EWENTUALNE KOLEJNE KONIECZNE CZYNNOŚCI W SPRAWIE

Jest to jedna z najkorzystniejszych dla Klienta form wynagrodzenia za czynności, które są faktycznie wykonywane. Wynagrodzenie to bliskie jest kosztorysowemu wynagradzaniu, w którym ostateczna wysokość wynagrodzenia jest zależna od podjęcia jedynie koniecznych czynności. Klient wie dokładnie, za co płaci, a ewentualnie szybko zakończona sprawa pozwala zminimalizować wydatki.

Wynagrodzenie podstawowe – obejmuje analizę sprawy, konsultacje, wyznaczenie rozwiązania, przygotowanie dokumentacji oraz sporządzenie pism wszczynających sprawę wraz ze wskazaniem żądań, twierdzeń, dowodów, uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Wynagrodzenie za kolejne czynności – dotyczy czynności, które są konieczne na dalszym etapie postępowania, tj. stawiennictwo na rozprawie i zastępstwo procesowe; sporządzenie dalszych koniecznych pism w sprawie łączących się z analizą, konsultacjami lub zbieraniem materiału dowodowego (pisma formalne wykonywane są w ramach wynagrodzenia podstawowego).

*** Dodatkową kwestią do ustalenia jest to, czy ewentualnie zasądzone koszty zastępstwa procesowego od strony przeciwnej, zostaną przyznane jako wynagrodzenie, czy przypadać będą Klientowi, który będzie mógł zrekompensować poniesione wydatki.

WYNAGRODZENIE WSTĘPNE + WYNAGRODZENIE OD WYGRANEJ (%)

Ten sposób wynagradzania polega na zapłacie jedynie wynagrodzenia wstępnego, koniecznego dla podjęcia czynności koniecznych do wszczęcia sprawy. Główną cześć wynagrodzenia stanowi część zasądzonej kwoty przez sąd. W ramach tego sposobu wynagradzania wysokość końcowego wynagrodzenia jest zależna od wyniku sprawy (sukcesu Klienta i Kancelarii), zaś wynagrodzenie wstępne stanowi minimum wydatków jakie są konieczne dla wszczęcia sprawy.

Wynagrodzenie wstępne – obejmuje wszystkie czynności jak przy wynagrodzeniu podstawowym, przy czym stanowi jego część.

Wynagrodzenie od wygranej (%) – jego wysokość stanowi ustaloną cześć zasądzonej przez sąd kwoty, która była dochodzona.

*** Dodatkową kwestią do ustalenia jest to, komu przypadną ewentualnie zasądzone od strony przeciwnej koszty zastępstwa procesowego.

WYNAGRODZENIE WSTĘPNE + KOSZTY ZASTĘPSTWA ZASĄDZONE WYŁĄCZNIE OD STRONY PRZECIWNEJ

W tym sposobie wynagradzania także pobierane jest jedynie wstępne wynagrodzenie wstępne oraz wynagrodzenie odpowiadające wysokości kosztom zastępstwa procesowego zasądzonym od drugiej strony. W tym przypadku realne koszy jakie faktycznie obciążają klienta to wynagrodzenie wstępne, zaś pozostałą część wynagrodzenia Klient może odzyskać na podstawie orzeczenia zasądzającego zwrot kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej.

Wynagrodzenie wstępne – opisano powyżej.

Koszty zastępstwa zasądzone od strony przeciwnej – jest to wynagrodzenie jakie zostanie naliczone, gdy Klient wygra sprawę oraz zasądzone zostaną koszty zastępstwa procesowego od drugiej strony. Wynagrodzenie odpowiadać będzie wysokości kosztom zastępstwa procesowego zasądzonym od drugiej strony, które Klient może wyegzekwować od przeciwnika.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Jest to jednorazowe wynagrodzenie za przygotowanie i prowadzenie postępowania aż do jego zakończenia. W tym przypadku możliwym jest rozłożenie wynagrodzenia na raty. Zaletą tego sposobu wynagradzania jest to, że Klient z góry wie jaka będzie cena całej usługi.

INNE SPOSOBY WYNAGRADZANIA

Możliwym jest także ustalenie innego sposobu wynagradzania, w zależności od okoliczności sprawy i etapu postępowania.

II

WYNAGRODZENIE ZA INNĄ POMOC PRAWNĄ:

Inna pomoc prawna polega w szczególności na:

– sporządzaniu projektów pism umów i pisemnych opinii prawnych,
– udzielaniu porad prawnych i konsultacji,
– przedsądowego postępowania służącemu dobrowolnemu spełnieniu świadczenia przez przeciwnika,
– prowadzeniu egzekucji zasądzonych należności.

Punktem wyjścia dla ustalenia wynagrodzenia jest określenie stawki godzinowej z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy i jej charakteru. Zasadniczo przyjmowana jest stawka 100 złotych za godzinę pracy (powiększona o podatek vat 23%).

ADWOKACI Bernacka – Stachniałek

Adwokat Milena Bernacka | Adwokat Paweł Stachniałek

SIEDZIBA:

ul. Kościuszki 14/2/ 6    I piętro (budynek dawnej „Skarbówki”)
14-200 Iława

CZYNNE:

Poniedziałek – Piątek 8:30-16:30,
(spotkania w innym terminie po uprzednim kontakcie)

DANE KONTAKTOWE:

– Mecenas Milena Bernacka-Stachniałek,
tel. 791-374-660, milena@kancelariestachnialek.pl

– Mecenas Paweł Stachniałek,
tel. 691-834-603, kancelaria@adwokat-ilawa.com

www.adwokat-ilawa.com

e-mail sekretariatu: sekretariat@kancelariestachnialek.pl