SPRAWY CYWILNE:

Zajmujemy się szerokim spectrum spraw cywilnych, a w szczególności:

I.
Dochodzenie roszczeń o zapłatę wierzytelności na drodze sądowej (a także przedsądowej)

Kancelarie Prawne Stachniałek dochodzi w imieniu klientów na drodze postępowania sądowego i przedsądowego roszczeń o zaległe płatności wynikające z zawartych umów, a także bezumowne korzystanie. W szczególności zaś sprawy o zapłatę wierzytelności wynikających za nieopłacone: faktury i rachunki sprzedażowe, za wykonane usługi, roboty budowlane i remonty, za czynszu najmu lub dzierżawy, za naliczone kary umowne, czy za niezwrócone pożyczki.

W zależności od stanu sprawy, zapłata niezaspokojonych wierzytelności może być dochodzona na drodze sądowej w zwykłym postępowaniu procesowym, nakazowym lub upominawczym, a także elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kancelaria w codziennej pracy korzysta z elektronicznego postępowania upominawczego, które pozwala na wnoszenie pozwu drogą elektroniczną, zminimalizowanie wydatków na opłaty sądowe, maksymalne skrócenie oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy i uniknięcie kompletowania odpisów pozwu i załączników. Opłata od pozwu w tym postępowaniu wynosi jedynie ¼ opłaty od pozwu w postępowaniu zwykłym. Sąd w tym trybie wydaje klauzulę wykonalności z urzędu, natomiast także wniosek o wszczęcie egzekucji także może być złożony w formie elektronicznej.

Niezależnie od rodzaju trybu dochodzenia roszczeń, każdorazowe wszczęcie postępowania sądowego powinno być poprzedzone skierowaniem do dłużnika wezwania do zapłaty, aby nie narazić się na utratę kosztów postępowania sądowego, nawet w przypadku wygrania sprawy. Kancelaria – radca prawny Iława – sporządza wezwania, które niejednokrotnie przynoszą skutek w postaci zapłaty.

II.
Dochodzenie odszkodowań za szkodę na osobie, w tym także w formie renty i zadośćuczynienia za krzywdę oraz odszkodowań za szkodę w majątku, a także odszkodowań za urządzenia przesyłowe (służebność przesyłu)

Kancelaria Prawna Stachniałek zajmuje się reprezentacją w sądzie i postępowaniu przedsądowym w następujących przypadkach:

1) szkody na osobie (w tym: uszkodzenia ciała, oszpecenia, wywołanie rozstroju zdrowia, cierpienia psychiczne) i w majątku powstałej na skutek:

Ponadto odnośnie szkody w majątku Kancelaria Prawna Stachniałek zajmuje się ustaleniem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.

W razie wywołania szkody na osobie, jej naprawienie obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Niezależnie od powyższych roszczeń sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Z kolei jeżeli skutkiem uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia jest śmierć poszkodowanego to zobowiązany do naprawienia szkody powinien ponadto zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł.

Poszkodowany, by móc ubiegać się o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną musi ją zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy takiej szkody. Dopiero wówczas ubezpieczyciel zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia. Ocena stanu technicznego pojazdu wykonywana jest na podstawie oględzin oraz zebranych dokumentów (np. szkic sytuacyjny zdarzenia, opis okoliczności zdarzenia itp.). Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może wydłużyć się do 90 dni.

Osoba poszkodowana ma prawo także do dochodzenia zwrotu kosztów z tytułu m.in.:

2) szkody za bezumownie posadowione urządzenia przesyłowe (służebność przesyłu)

Znaczna część nieruchomości gruntowych może zostać wyłączona z użytkowania z uwagi na znajdujące się na nich słupy energetyczne, rurociągi, a także i inne urządzenia służące do doprowadzania wody, gazu itp.

Jeżeli przedsiębiorca, który dostarcza energię elektryczną, gaz, płyny czy parę nie podpisał z nami lub ze wcześniejszym właścicielem umowy dotyczącej korzystania z gruntu, to należy nam się odszkodowanie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu należy się co do zasady za okres 10 lat wstecz. Odszkodowania domagać się można jednak tylko za ten okres, w którym byliśmy właścicielami gruntu.

Przed wystąpieniem o odszkodowanie należy dokładnie przeanalizować stan prawny nieruchomości i znajdujących się na nim urządzeń przesyłowych. Zdarzyć się może sytuacja, iż wcześniejszy właściciel nieruchomości wyraził zgodę na postawienie słupów lub innych urządzeń przesyłowych lub też została ustalona służebność przesyłu.

Służebność przesyłu to przysługujące przedsiębiorcy, który przesyła gaz, energię, płyny, parę itp. prawo do korzystania z cudzej nieruchomości na której znajdują się lub mają powstać urządzenia przesyłowe.

Służebność przesyłu powinna być dokładnie określona w umowie, która musi przybrać formę aktu notarialnego. Umowa powinna zawierać opis wszelkich czynności, jakie są dozwolone przedsiębiorcy do wykonania na cudzym gruncie, jak i określać wysokość wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie zgadza się na ustanowienie służebności przesyłu pozostaje jedynie droga sądowa. Wówczas zasady służebności przesyłu oraz wynagrodzenia należnego za służebność określa sąd poprzez wydanie odpowiedniego orzeczenia. Ustanowienia służebności następuje za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela. Przepisy kodeksu cywilnego nie określają kryteriów ustalenia wysokości wynagrodzenia. Przyjmuje się, że może to być świadczenie jednorazowe lub okresowe. Posłużenie się przez ustawodawcę klauzulą „odpowiedniego” wynagrodzenia powoduje, że musi być ono indywidualizowane stosownie do okoliczności konkretnego przypadku.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc i reprezentację radcy prawnego w dochodzeniu tego typu odszkodowań.

III.
Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

IV.
Sprawy spadkowe, a w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o nieważność testamentu

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu przed sądem spraw spadkowych. Wśród spraw o największej specjalizacji Kancelarii trzeba wskazać sprawy o:

1) stwierdzenie nabycia spadku (składanie oświadczeń o przyjęciu spadku, przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i odrzuceniem spadku). Jest to podstawowe postępowanie umożliwiające uregulowanie kwestii dziedziczenia. Niejednokrotnie postępowanie to wymaga przeprowadzenia postępowań dotyczących przodków oraz ustalania szerokiego kręgu spadkobierców,

2) dział spadku (także ze zniesieniem współwłasności). Dopiero to postępowanie pozwala na ustalenie kwestii majątku nabytego w drodze dziedziczenia. W tym postępowaniu można także zgłosić inne roszczenia związane ze spadkiem, np. takie jak pobieranie pożytków z rzeczy przez innych spadkobierców. Istotnym jest aby w tym postępowaniu zgłosić wszelkie roszczenia dotyczące nabytego spadku, bowiem późniejsze ich dochodzenie może okazać się niemożliwe albo znacznie utrudnione. Niestety należy także wskazać, że samodzielne prowadzenie takiego postępowania często powoduje pogorszenie stosunków rodzinnych, dlatego też warto skorzystać z profesjonalnych usług reprezentacji przed sądem przez radcę prawnego Kancelarii Prawnych Stachniałek – radca prawny Iława. W sprawie tej warto także rozważyć podjęcie próby zawezwania do ugody przed sąd, gdyż za niewielką opłatę sądową (40 złotych) możliwym jest zażegnanie sporu i kompleksowe załatwienie sprawy. W celu zasięgnięcia informacji o tym postępowaniu polecamy zapoznanie się z blogiem prowadzonym przez członka Kancelarii radcę prawnego Pawła Stachniałek – www.ougodzie.pl.

3) zachowek, który przysługuje ustawowemu spadkobiercy w przypadku przekazania majątku spadkodawcy w drodze testamentu albo darowizny, a który to majątek zostałby odziedziczony przez spadkobiercę ustawowego. W sprawie o zachowek warto wiedzieć, jakiej kwoty można dochodzić i być świadomym terminu ewentualnego przedawnienia roszczenia.

4) stwierdzenie nieważności testamentu, który może okazać się nieważny z uwagi na zaistnienie okoliczności wskazanych przez ustawodawcę.

V.
Sprawy o eksmisję, tj. o wydanie i opróżnienie lokalu oraz o naruszenie posiadania

Oprócz sprawy o eksmisję warto pamiętać o ewentualnie przysługującym prawie do lokalu socjalnego lub zamiennego, a także możliwości dochodzenia odszkodowania w przypadku zwłoki z wykonaniem eksmisji.

VI.
Sprawy o zasiedzenie

Prawnicy Kancelarii Prawnych Stachniałek reprezentują klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i innych spraw rzeczowych. Nabycie prawa własności w ten sposób uzależnione jest od spełnienia kilku kluczowych przesłanek, które muszą być należycie udowodnione przed sądem. Jak wynika z praktyki sprawy o zasiedzenie mogą być wynikiem zaniedbań i braku dostatecznej wiedzy co do wymaganej formy umowy nabycia rzeczy lub błędnego przeświadczenia o powierzchni nabytej nieruchomości. Wielce istotnym dla sprawy o zasiedzenie jest także zebranie dokumentacji wymaganej przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Warto także wiedzieć o tym, że opłata, którą trzeba uiścić na rachunek sądu za wszczęcie takiej sprawy to 2000 złotych, zatem niejednokrotnie złożenie odpowiedniego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych stanowi jedyną możliwość dochodzenia praw. Przyznać trzeba, że dochodzenie stwierdzenia zasiedzenia bez profesjonalnej reprezentacji w sądzie może się okazać bardzo trudne. Prawnicy Kancelarii służą w tym zakresie.

VII.
Sprawy o ustanowienie drogi koniecznej lub służebności przesyłu

VIII.
Sprawy dotyczące nieruchomości, a w tym zniesienie współwłasności nieruchomości lub rzeczy ruchomych, uregulowanie księgi wieczystej

1) postępowanie o zniesienie współwłasności ma na celu zakończenie takiego stanu sprawy i spowodowanie, że nieruchomość zostanie podzielona na kolka mniejszych, jeden ze współwłaścicieli stanie się jedynym właścicielem albo sprzedaż nieruchomości i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

2) Uregulowanie treści księgi wieczystej ma na celu wpisanie do księgi wieczystej prawa, które powinno być wpisane lecz z różnych przyczyn nie zostało w niej ujawnione. Z doświadczenia wynika, że taki stan rzeczy często wynika z faktu, że tylko jeden z małżonków stawił się do notariusza w celu sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, a nieruchomość została nabyta w trakcie trwania małżeństwa objętego ustawową współwłasnością.

IX.
Postępowanie pojednawcze (zawezwanie do próby ugodowej)

W celu zasięgnięcia informacji o tym postępowaniu polecamy zapoznanie się z blogiem – www.ougodzie.pl

www.kancelariestachnialek.pl