EGZEKUCJA I WINDYKACJA

I.
Wniosek o wszczęcie egzekucji

W sytuacji gdy dłużnik dobrowolnie nie spłacił długu wierzycielom pozostaje już tylko jedna droga – wniosek o wszczęcie egzekucji długu. W celu wszczęcia egzekucji długu konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności, która stwierdza, że tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie wymogi prawne i nadaje się do wykonania. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel może zwrócić się do komornika, składając wniosek o wszczęcie egzekucji długu.Wierzyciel co do zasady ma prawo wyboru komornika z obszaru całego kraju, wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, która należy do komornika z obszaru, na którym położona jest nieruchomość. Wybierając komornika z poza obszaru miejsca zamieszkania/siedziby dłużnika należy mieć na względzie to, że wierzyciel zostanie obciążony dodatkowymi kosztami jak na przykład koszty diet osób zatrudnionych w kancelarii komorniczej, które biorą udział w czynności, koszty transportu, przejazdu komornika itp.
We wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej powinno znaleźć się:
– oznaczenie komornika. Jeżeli wierzyciel decyduje się na komornika spoza rewiru, wówczas we wniosku koniecznie powinien oświadczyć, że korzysta z prawa wyboru komornika (powołując się na art. 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji),
– oznaczenie stron – czyli dane wierzyciela i dłużnika,
– wskazanie tytułu egzekucyjnego wraz z informacja o nadaniu klauzuli wykonalności,
– kwota egzekwowanej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami
– rodzaj egzekucji, zakres jej przeprowadzenia (wierzyciel ma do wyboru egzekucje z rachunku bankowego, wynagrodzenia, ruchomości, wierzytelności, nieruchomości, czy innych praw majątkowych),
– podpis wierzyciel, bądź pełnomocnika,
– załączniki, czyli tytuł wykonawczy, a gdy wniosek składa pełnomocnik także pełnomocnictwo.
Podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej jest poprawnie napisany wniosek i dokładne wskazanie rodzaju egzekucji, która ma zostać przeprowadzona.Prawnicy z Kancelarii Prawnych Stachniałek z chęcią pomogą sporządzić wniosek egzekucyjny.

II.
Powództwa przeciwegzekucyjne

Celem powództwa przeciwegzekucyjnego jest zapewnienie dłużnikowi bądź też osobie trzeciej merytorycznej obrony przeciwko niezgodnej z prawem egzekucji. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych, a mianowicie powództwo opozycyjne oraz powództwo ekscydencyjne.

Powództwo opozycyjne

Powództwo opozycyjne, do którego wytoczenia legitymowany jest dłużnik, zdefiniowane zostało w art.840 k.p.c. Uprawniania ono dłużnika do żądania pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części bądź jego ograniczenia, w sytuacji gdy:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym, które nie jest orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia dokumentu stwierdzającego to przejście,
2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, w sytuacji gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć ponadto na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli nie był on przedmiotem rozpoznania w sprawie,
3) małżonek, przeciwko któremu sąd na podstawie art. 787 k.p.c.nadał klauzulę wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy, w takiej sytuacji małżonkowi przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.
Powództwo opozycyjne wytoczyć można po wszczęciu egzekucji lub przed jej wszczęciem. Jeśli egzekucja została wszczęta powództwo opozycyjne należy wytoczyć przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucja nie została jeszcze wszczęta powództwo opozycyjne wytacza się je według przepisów o właściwości ogólnej. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego powód ma obowiązek przytoczyć wszystkie zarzuty jakie w tym czasie mógł zgłosić pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Uwzględnienie przez sąd w toku postępowania egzekucyjnego powództwa opozycyjnego stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek w trybie art.825 pkt 2 k.p.c.

Powództwo ekscydencyjne

Powództwo ekscydencyjne, określone w art.841 i 842 k.p.c.,jest środkiem obrony osoby trzeciej przed naruszającą jej prawa egzekucją. Sprowadza się ona do żądania osoby trzeciej zwolnienia spod egzekucji zajętego przedmiotu. Osobą legitymowaną do wytoczenia takiego powództwa jest osoba, której prawa zostały naruszone w związku z dokonanym zajęciem organu egzekucyjnego, pozwanym zaś jest wierzyciel, a w sytuacji określonej w art.841 § 2 k.p.c. należy pozwać wierzyciela i dłużnika. Powództwo ekscydencyjne wytoczyć można dopiero po wszczęciu egzekucji skierowanej do określonego przedmiotu. Powództwo należy wytoczyć w terminie miesiąca od chwili dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba, że przepis szczególny określa inny termin. Powództwo takie wytacza się przed sąd właściwy rzeczowo, w okręgu którego prowadzi się egzekucję. Na powodzie, tak jak przy powództwie opozycyjnym ciąży obowiązek przytoczenia w pozwie wszystkich zarzutów, jakie w tym czasie mógł zgłosić pod rygorem utraty korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

www.kancelariestachnialek.pl