PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria Prawna Stachniałek w ramach prowadzonej działalności proponuje szeroki zakres obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego, w następujących sprawach:

I.
Pomoc prawna w bieżącej i kompleksowej obsłudze osób fizycznych i prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą, która obejmuje:

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego, rejestrację, reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzanie pism, w tym przedsądowych np. wezwań do zapłaty, jak i pism procesowych, w tym: pozwów (także w elektronicznych postępowaniu upominawczym), apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych itp., reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach przed sądami powszechnymi, Sądami Wojewódzkimi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej; pomoc prawna w przygotowaniu, sporządzeniu projektu umów i opiniowaniu umów w obrocie gospodarczym, uczestniczenie w negocjacji umów handlowych oraz prowadzi doradztwo w zakresie zmiany bądź rozwiązania umów w obrocie gospodarczym, opiniowanie ofert, regulaminów promocji, regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków zakupów/usług kierowanych do kontrahentów i osób fizycznych pod kątem obecności klauzul niedozwolonych, pomoc prawna polegająca na sporządzeniu, opiniowaniu projektów aktów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie firmy, w tym spółek prawa handlowego np. uchwały, statuty, regulaminy organów spółek itp. uczestniczenie w zebraniach organów spółek, doradztwo i reprezentacja w procesach połączeniu, przekształcenia, podziału spółek prawa handlowego, pomoc prawna w sporządzaniu audytów prawnych przedsiębiorstw, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, polegająca na: sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jak również wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego. Kancelaria Prawna Stachniałek reprezentuje interesy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych zarówno po stronie upadłego, jak i wierzycieli upadłego.

W razie potrzeby skorzystania z pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego zapraszamy do odwiedzania naszej Kancelarii – radca prawny Iława.

II.
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do założenia spółki powinniśmy się odpowiednio przygotować już na etapie tworzenia projektu umowy spółki bądź aktu założycielskiego. Nie chodzi tu bowiem o przepisywanie regulacji ustawowych, lecz o wprowadzenie takich zapisów, które nie są obligatoryjne, a mogą okazać się bardzo przydatne i znacznie uprościć funkcjonowanie spółki w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Mogą to być chociażby regulacje dot. podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki, możliwość umorzenia udziałów, wnoszenie dopłat przez wspólników, ograniczenia dotyczące zbywania czy dziedziczenia udziałów w spółce.
Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokości kapitału zakładowego oraz sposobu jego pokrycia, które może nastąpić gotówką lub aportem (przedmiotem wkładu nie mogą być prawa niezbywalne czy świadczenie pracy lub usług). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.000 zł.
Następnie warto uzgodnić skład zarządu i rady nadzorczej, o ile będzie powołana w spółce.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Istnieje także możliwość założenia spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Kodeks spółek handlowych określa minimalne wymogi, jakie powinna zawierać każda umowa, a są to:
– określenie firmy i siedziby spółki,
– określenie przedmiotu działalności spółki,
– wskazanie wysokości kapitału zakładowego spółki,
– informację o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego wspólnika,
– jeżeli spółka jest zawiązywana na czas oznaczony, to czas jej trwania.

Powyższe postanowienia to minimalne wymagania konieczne do zawarcia umowy spółki, dlatego też warto uregulować także wiele kwestii dodatkowych, których późniejsze wprowadzenie może okazać znacznie trudniejsze niż na obecnym etapie.

Sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy aktu założycielskiego przed notariuszem wiąże się z kosztami, wysokość taksy notarialnej jest uzależniona od przyjętej wysokości kapitału zakładowego spółki. Ponadto umowa podlega także podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu w tym celu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym (procedura S24), a odbywa się to w następujący sposób:
– utworzenie konta na portalu www.ems.gov.pl,
– rejestracja w systemie przez wszystkie osoby, które będą składać podpis pod umową i wnioskiem o rejestrację,
– wprowadzenie koniecznych danych wymaganych przez system i złożenie podpisu elektronicznego,

Warto jednak wspomnieć, iż dokonując powyższego wyboru, wspólnicy mają ograniczony wpływ na treść umowy spółki, gdyż dokonują wyboru tylko z nielicznych opcji jakie oferuje im system. Ponadto kapitał zakładowy tak założonej spółki może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Do powstania spółki konieczne jest wniesienie przez wspólników jeszcze przed rejestracją spółki wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. W przypadku zakładaniu spółki z wykorzystaniem wzorca umowy pokrycie kapitału zakładowe powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpisu spółki do rejestru.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy również obowiązkowo powołać zarząd; który może być jednoosobowy lub składać się z większej liczby członków. Co do zasady członków zarządu powołuje się uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki przekazuje te kompetencje do innego organu spółki np. do rady nadzorczej.

Zarząd, jak i inne organy spółki w tym: radę nadzorczą czy komisję rewizyjną, można powołać w akcie notarialnym lub w odrębnej uchwale już po podpisaniu umowy spółki.

Kolejnym krokiem jest rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, właściwym ze względu na siedzibę spółki.
Zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców wymaga wypełnienia szeregu formularzy tj.:
KRS: W3, WK, WM, WE, WL (w przypadku ustanowienia w spółce prokurentów), WA (dot. oddziałów, jeśli dotyczy), WH (jeżeli spółka powstała wskutek połączenia, przekształcenia, podziału),
do w/w formularzy należy obowiązkowo dołączyć załączniki tj.: umowa spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, lista wspólników wraz z posiadanymi udziałami, listę członków zarządu z danymi personalnymi i adresami, dokumenty dot. powołania organów spółki i imię i nazwisko albo firmę i siedzibę z adresem jedynego wspólnika jeżeli dotyczy.

Kancelaria służy pomocą na każdym etapie zakładania spółki.

III.
Założenie spółki jawnej

Warto wiedzieć, że spółka jawna jest stosunkowo najprostszą i chyba najbardziej przystępną z form prowadzenia działalności gospodarczej, które są uregulowane w ksh. Spółka jawna jest w przeciwieństwie do spółki cywilnej czy jednoosobowych form prowadzenia działalności gospodarczej podmiotem znacznie bardziej wiarygodnym dla kontrahentów. Wynika to z tego, że podlega ona obowiązkowej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. Kontrahenci mogą ją szybko odnaleźć i poznać podstawowe informacje.

Zakładanie spółki jawnej należy rozpocząć, tak jak w przypadku i każdej innej spółki, od zredagowania treści jej umowy. Jeżeli chodzi o formę umowy to kodeks spółek handlowych nie przewiduje tu szczególnej formy, wystarczy zwykła forma pisemna. Forma szczególna np. aktu notarialnego może się pojawić w sytuacji, gdy wkładem jednego ze wspólników jest np. prawo własności nieruchomości.
Niezbędne i minimalne wymogi umowy spółki jawnej określa art. 25 ksh, a są to:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot jej działalności,

– określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
– czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Umowa może jednak regulować szereg różnych kwestii takich jak chociażby prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, kwestię udziału w zyskach i stratach czy zasady odpowiedzialności regresowej wspólników.

Zawarcie umowy spółki podlega podatkowi PCC, jego stawka wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi tu bowiem wartość wkładów wniesionych do spółki.

Wskazać należy, że wkład wspólnika do spółki jawnej może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Wkład może również polegać na ustanowieniu na rzecz spółki prawa używania lub pobierania pożytków z rzeczy lub praw, a także na świadczeniu pracy lub usług. W tych przypadkach bardzo ważne jest dokładne opisanie w umowie na czym ma polegać wnoszony wkład i wskazać jego wartość.

Spółka jawna, o czym była mowa wcześnie, podlega rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS i powstaje z chwilą wpisu do KRS. W tym celu należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki wniosek na urzędowym formularzu KRS-W1 wraz z załącznikami tj. KRS-WB, KRS-WK oraz KRS-WM. Niezbędnymi załącznikami do wniosku są również: umowa spółki, wykaz wspólników wraz z ich adresami oraz dowody uiszczenia opłat. Do wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie chyba, że wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, której wpis dotyczy albo jeżeli udzieliła ona pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo wyraziła zgodę już w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Kancelaria służy pomocą na każdym etapie zakładania spółki.

IV.
Pozew przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Pozew z 299 ksh

W sytuacji gdy Naszym dłużnikiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to szanse na odzyskanie pieniędzy w sytuacji, gdy ich egzekucja od spółki jest bezskuteczna, nadal istnieją, gdyż to wówczas członkowie zarządu takiej spółki z odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania na podstawie art. 299 ksh. Warunkiem jest tu jednak umiejętność poprowadzenia takiego procesu.

Wskazać należy, że podmiotami ponoszącymi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 299 ksh są członkowie zarządu, z tym warunkiem, że ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest subsydiarna. Przesłanką skierowania powództwa przeciwko członkowi/członkom zarządu sp. z o.o. jest pierwotna bezskuteczność egzekucji wobec spółki.. Bezskuteczność egzekucji to nie tylko taka sytuacja, gdy chodzi o umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec niemożności wyegzekwowania czegokolwiek, ale i o taką sytuację gdy majątek spółki w sposób oczywisty uniemożliwia zaspokojenie wierzyciela, a wszczęcie egzekucji byłoby irracjonalne. Przy kierowania powództwa z art. 299 ksh ważne jest to czy dana osoba była członkiem zarządu w dacie powstania zobowiązania.

Członek zarządu może się bronić i uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, iż w odpowiednim czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub że niezłożenie takiego wniosku nastąpiło nie z jego winy albo, że wierzyciel mimo jego nie złożenia nie poniósł de facto szkody. Wedle orzecznictwa Sądu Najwyższego czas właściwy do złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki to czas, w jakim zarząd, który nie jest już w stanie realizować zobowiązań, powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości tak, aby chronić interesy wierzycieli.
Zgodnie ze stanowiskiem judykatury, odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki od należności głównej.

Z odszkodowawczego charakteru odpowiedzialności członka zarządu wynika konieczność wezwania członka zarządu do zapłaty całej kwoty odszkodowania z wyznaczeniem terminu spełnienia tego świadczenia.
Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. składa się do sądu gospodarczego Pozew podlega opłacie sądowej, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Jeżeli do pozwu zostaną dołączone wszystkie wymagane dowody, o których mowa wyżej, to sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozew przeciwko członkowi zarządu należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka zarządu, a nie siedzibę spółki. W sytuacji, gdy powód wnosi pozew przeciwko kilku członkom zarządu to od powoda zależy który sąd wybierze jako właściwy.

V.
Umowa sprzedaży udziałów w spółce

Skład osobowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest stały i może się zmieniać, udziałowcy mogą wstępować do spółki lub też rezygnować z dalszego udziału w spółce i w związku z tym sprzedać udziały. Sprzedaż udziałów należy jednak dobrze zaplanować.
Należy pamiętać o tym, że zbycie udziałów możliwie jest jedynie w sytuacji gdy spółka została już zarejestrowana. A zatem w trakcie istnienia spółki z o.o. w organizacji nie jest możliwy obrót udziałami, gdyż nie są one po prostu zarejestrowane.
Przed podjęciem decyzji o sprzedaży udziału i przed przygotowaniem zapisów takiej umowy koniecznie należy przeanalizować treść umowy spółki pod kątem zapisów, które ograniczają lub nawet uniemożliwiają zbycie udziałów. Warto wspomnieć, iż takie ograniczenia często są wprowadzane do treści umowy spółki, gdyż chronią przed niekontrolowaną zmianą składu wspólników. Przykładem takiego ograniczenia możliwości zbycia udziałów jest chociażby obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody zarządu spółki z o.o. na zbycie udziałów czy czasowy zakaz zbywania udziałów lub też uzależnienie zbycia udziałów od rezygnacji z wykonania prawa pierwokupu przez innych wspólników tej spółki.
Regulacje ustawowe, zawarte w kodeksie spółek handlowych, także ograniczają w pewnych sytuacjach obrót udziałami w spółce z o.o. I tak na przykład wspólnik, który zobowiązał się do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, jeżeli zamierza zbyć udziały, musi przed tą czynnością uzyskać zgodę spółki, chyba że zapisy umowy spółki stanowią inaczej.
Umowa zbycia udziałów musi mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi. Po zawarciu umowy, zbywca lub nabywca informuje spółkę o zmianie udziałowca, a po otrzymaniu takiej informacji zarząd spółki z o.o. aktualizuje księgę udziałów oraz przekazuje do Krajowego Rejestru Sądowego nową listę wspólników z wymienieniem liczby oraz wartości udziałów.

Pamiętać należy, iż na kupujący ciąży podatek PCC w wysokości 1%, który jest liczony od wartości nabytych udziałów.

www.kancelariestachnialek.pl